WAT DOET BIZ

Doelstellingen

De doelstellingen en activiteiten van de BIZ – Centrum - Made zijn ten alle tijden complementair aan de taken die de gemeente uitvoert in het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten nooit de gemeentelijke taken zullen vervangen. Algemene (lange termijn) doelen die wij met de BIZ willen bereiken zijn:
 • Versterken van het ondernemers- en bezoekersklimaat in het centrum Made;
 • Vergroten van de levendigheid en aantrekkelijkheid van het BIZ-gebied;
 • Vergroten van de eenheid in uitstraling van het winkelgebied, zowel on- als offline; 

 • Professionaliseren en versterken van de samenwerking tussen de ondernemers en stakeholders, zoals de gemeente, vastgoedeigenaren en belangenorganisaties; en
 • Behartigen van de ondernemersbelangen bij de gemeente, vastgoedeigenaren en andere relevante partijen.


Activiteiten

De bovenstaande gemeenschappelijke doelen vormen de basis voor het activiteitenplan van de BIZ centrum Made. De activiteiten zijn onder te brengen in een drietal thema’s, te weten 1 Samenwerking & Organisatie, 2 Evenementen, Marketing & Promotie, en 3 Uitstraling, attractiviteiten & toegankelijkheid.

Samenwerking & Organisatie
De BIZ versterkt niet alleen de samenwerking tussen alle ondernemers, maar ook de samenwerking met diverse externe partners zoals gemeente, vastgoedeigenaren en andere stakeholders. Door te investeren in de samenwerking en elkaar vroegtijdig te betrekken bij plannen en ontwikkelingen, gaan de investeringen elkaar versterken en dragen bij aan het versterken van de economische vitaliteit van het BIZ gebied. De komende periode wordt ingezet op de volgende activiteiten:
 • Intensiveren van interne en externe relaties en belangenbehartiging;
 • Het betrekken van alle ondernemers bij de BIZ door middel van het uitgeven van nieuwsbrieven, het organiseren van werkgroepen en bijeenkomsten waarbij ideeën en plannen uitgewisseld en verder vorm gegeven kunnen worden; en
 • Verdere professionalisering van de BIZ door incidentele inhuur van externe expertise.
Evenementen, Marketing & Promotie
In het centrum van Made worden gedurende het jaar reeds diverse evenementen georganiseerd. Deze dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum. Door meer bezoekers naar het winkelgebied te trekken, die daar langer verblijven en meer besteden, wordt er meer omzet voor ondernemers genereerd.
De BIZ wil deze evenementen graag continueren en eventueel uitbreiden door nieuwe samenwerkingen aan te gaan. De bekendheid van het gebied kan verder worden vergroot door te investeren in social media.
 • Het blijvend organiseren van terugkerende evenementen en acties zoal de stempelactie, rondgang Sinterklaas, Kerstmarkt, Bruisend Outlet en Bruisend Buitenmarkt;
 • De BIZ wordt graag nauw betrokken bij de herinrichting door de gemeente van het Raadhuisplein, dat opnieuw zal gaan fungeren als centraal evenementenplein;
 • Het onderzoeken van de mogelijkheden om samenwerking met culturele instellingen in de nabije omgeving van Made op te starten;
 • Investeren in het vergroten van de online vindbaarheid door bijvoorbeeld actualiseren van de website en de Facebooksite en het onderzoeken van de inzet van andere social mediakanalen zoals Twitter en Instagram;
 • Het mogelijk inzetten van retail innovations- aansluitend bij de veranderende behoefte van de consument en de verschuiving naar online winkelen- is een optie die nader onderzocht kan worden; en
 • Een andere mogelijkheid is om door middel van ‘branding’ een eigen gebiedsbrand voor centrum Made te ontwikkelen. Een eigen brand vergroot en versterkt de herkenbaarheid en de naamsbekendheid van centrum Made. Het gebiedsbrand geeft inhoud en richting aan de activiteiten van de BIZ: alle communicatie, evenementen, acties worden op elkaar afgestemd zodat er een sterke en samenhangende boodschap wordt uitgedragen. Vanuit het gebiedsbrand wordt een huisstijl ontwikkeld die zowel on- als online kan worden ingezet.
 
Uitstraling, Attractiviteit & Toegankelijkheid
Onderstaande activiteiten leveren een bijdrage aan het verbeteren van de uitstraling en de aantrekkelijkheid van ons winkelgebied.
 • Gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte zoals het aantrekkelijker maken van straten met bloemen /plantenbakken/decoraties/kunst;
 • De investeringen van de BIZ in de openbare ruimte worden nauw afgestemd met en sluiten aan bij de maatregelen die de gemeente treft om de openbare ruimte integraal op te waarderen;
 • Bij de maatregelen die de gemeente in het kader van de uitvoering van het Centrumplan treft, wordt de BIZ graag in een vroegtijdig stadium betrokken - niet alleen vanwege de mogelijkheid om mogelijke gezamenlijke investeringen elkaar te laten versterken maar ook om de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden optimaal te houden.
 • Inzetten op structurele samenwerking waarbij door ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt samen gewerkt aan een schoon, heel en veilig gebied. Een aantal maatregelen die genomen kunnen worden, zijn: jaarlijkse schouw in de openbare ruimte, de aanpak van zwerffietsen, het aanbieden van collectieve veiligheidstrainingen voor ondernemers en hun personeel en het opzetten van een Whatsapp-groep veiligheid;
 • Onderzoek doen naar mogelijke aanpak van het verwijderen van graffiti;
 • Behoud van de sfeerverlichting in de donkere maanden en het in standhouden van achtergrondmuziek. Om een toekomstbestendig en daarmee een zo duurzaam mogelijke  oplossing te vinden, wordt bij voorkeur aangesloten bij het herinrichtingsplan openbare ruimte Centrumplan;
 • Aanbrengen van nieuwe vlaggen en banieren;
 • Bevorderen van de aanpak van achterstallig onderhoud van panden; en
 • Stimuleren van de gewenste branchering en aanpak van leegstand.
 
 

Secretariaat “Bruisend Made”
Bianca van Poppel
Van Duivenvoordestraat 18
4901 VR  Oosterhout

info@bruisendmade.nl

Telefoon: Bianca van Poppel 06-1444 0591
b.g.g. Twan van Meel 06-2914 6754


© Bruisend Made 2018